Το Ινστιτούτο Μηχατρονικής, Εκπαίδευσης, Διδασκαλίας και Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2010 στην Αθήνα και είναι ένας φορέας μη κερδοσκοπικού, κοινωφελούς χαρακτήρα. Ασχολείται με τη μελέτη της σχέσης τεχνολογίας και οικονομίας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον κλάδο της Μηχατρονικής. Οι στόχοι του περιλαμβάνουν την προώθηση της μηχατρονικής μέσω της επιστημονικής έρευνας, τη μελέτη για ανάπτυξη από την ευρύτερη κοινωνική και οικονομική άποψη και την προώθηση της εκπαίδευσης που βασίζεται στα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας και τη χρήση αυτών για την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη.